privacybeleid

Leveringsvoorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Definities

In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).
Dienst
: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer;
Formulier
: elektronisch document waarin een nadere specificatie van  de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd;
Leverancier
: de entiteit die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer terzake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten, te weten MBBC, gevestigd te Voorheuvel 63B, Zeist, Nederland, of diens rechtsopvolger(s);
Overeenkomst
: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier die bestaat uit de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting;
Partij
: iedere partij bij de Overeenkomst;
Product
: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Website: www.lampplaats.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene naar wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Retourneren
U kunt de artikelen die u bij ons gekocht heeft tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen worden geaccepteerd als het artikel onbeschadigd en ongebruikt is en de oorspronkelijke verpakking en de eventuele verzegeling eveneens onbeschadigd zijn.

Stuur het artikel inclusief alle toebehoren, binnen 7 werkdagen na ontvangst terug vergezeld van de originele factuur/pakbon in een deugdelijke verpakking.
Vul alstublieft op de achterzijde van de factuur/pakbon de reden van retour in en stuur het artikel voldoende gefrankeerd naar:

lampplaats.nl
Pastoriestraat100
5623at Eindhoven

Bij retouren worden alleen de goederen gecrediteerd, verzendkosten zijn voledig voor rekening klant. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het product weer via de bank aan de klant terugbetaald.

Aansprakelijkheid 
Lampplaats.nl beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Lampplaats.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe en indirecte schade en winst- of omzetderving, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Dit geldt ook voor schade aan materiele en immateriële zaken en letselschade. 
De klant is gehouden Lampplaats.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Lampplaats.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Lampplaats.nl/Eindhoven